Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy jest obligatoryjne. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym ( rozdział 5, artykuł 42, pkt. 2) odpowiedzialny za jego prowadzenie jest kierownik budowy, który został przez inwestora powołany. Do pozostałych obowiązków kierownika budowy poza koniecznością prowadzenia dziennika budowy należą: umieszczenie na budowie w widocznym z ulicy miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy i inwestora, umieszczenie informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowie i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Istnieją wytyczne dotyczące prowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy to dokument wydawany przez urząd miasta lub gminy. Jego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Dziennik budowy jest w kształcie zeszytu w formacie A4, z ponumerowanymi podstęplowanymi kartkami. Często występuje w dwóch egzemplarzach – oryginału i kopii. Strona tytułowa zawiera następujące informacje: numer dziennika budowy, nazwę organu uprawnionego do wydania, dane personalne inwestora, dane dotyczące inwestycji, numer pozwolenia na budowę. Na pierwszej stronie powinny się znaleźć dane wykonawcy oraz dane inspektora nadzoru budowlanego.