Formalne zakończenie budowy

Formalne zakończenie budowy

Po zakończeniu budowy konieczne jest dokonanie jeszcze jednej formalności. Aby legalnie zamieszkać w wybudowanym domu należy w ciągu 14 dni od czasu zakończenia budowy złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Urząd ma 21 dni od czasu dostarczenia zawiadomienia na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, inwestor może w majestacie prawa zamieszkać w nowo wybudowanym domu. Do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy domu inwestor musi dołączyć: oryginał dziennika budowy domu, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wybudowanego domu z projektem, pozwoleniem i przepisami, zapewnienie kierownika o uporządkowaniu terenu budowy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W sytuacji, gdy nadzór budowlany uznał, że dom został wybudowany niezgodnie z projektem, gdy w trakcie budowy stwierdzono nieprawidłowości lub gdy inwestor chce zamieszkać w domu przed zakończeniem prac budowlanych niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Za niezgodność wybudowanego budynku z projektem i z prawem budowlanym grożą wysokie kary finansowe. W skrajnych przypadkach nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę wybranych fragmentów budynku, w których wykryto nieprawidłowości.